Canal del informant

TDE disposa d’un sistema intern d’informació que permet denunciar en el context laboral o professional de TDE, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Sistema intern d’informació

Podran utilitzar aquest canal les persones següents:

  • Els empleats i accionistes.
  • Els autònoms.
  • Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
  • Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
  • Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació.
  • Aquelles persones on la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.

Per la utilització del Sistema Intern d’Informació de TDE podeu acudir al següent enllaç/utilitzar el següent email:

Teniu a la vostra disposició la Política del Sistema d’Informació Intern on es regulen els drets i garanties que assisteixen els informants en el següent enllaç: